Mali ste už 18 rokov?

Ľutujeme musíte byť starší ako 18 rokov.

1. VŠEOBECNÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI

Prevádzkovateľom internetového obchodu je ŠAFY production SK s.r.o. so sídlom Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO: 46 031 685, DIČ: [2023207494], IČ DPH: [SK2023207494], tel. č.: [+421 948 467 222],email: [metaxashopsk@safyproduction.cz], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70891/B, povolenie na predaj spotrebiteľského predaja liehu č. 527431100356 (ďalej len „predávajúci“).

Činnosť predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu (i) Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava; (ii) Colného úradu, so sídlom Miletičova 42, 824 59 Bratislava a (iii) Okresného úradu Bratislava, odboru živnostenského podnikania, so sídlom Staromestská 6, 814 10 Bratislava.


2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na v súvislosti s alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese shop.metaxa.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnenej na adrese shop.metaxa.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či doplniť. Zmeny a doplnenia obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Pred vstupom na webové rozhranie obchodu je používateľ povinný pravdivo odpovedať, či dovŕšil vek 18 rokov. Používateľovi mladšiemu ako 18 rokov je prístup zablokovaný prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane i bez dane z pridanej hodnoty, vrátane poplatkov stanovených zákonom, pričom náklady na dopravu sa účtujú zvlášť. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky predaja tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenými na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, vyššej kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho („kúpna zmluva“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Kupujúci, ktorým je osoba mladšia ako 18 rokov, nemôže objednávať tovar, ktorý obsahuje alkohol.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • platbnou kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu.
 • prevodom na číslo účtu 2941009161/1100, účet je vedený v Tatra banke

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Prípadné zľavy z cien tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. Ak je to v obchodnom styku bežné alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci týmto súhlasí s vystavením elektronickej faktúry.


5. OBVYKLÁ DODACIA DOBA, SKLADOVÁ DOSTUPNOSŤ A SPÔSOBY PLATBY ZA TOVAR

Vo webovom rozhraní obchodu sú k dispozícii pri väčšine položiek informácie o skladovej dostupnosti. Dodacie podmienky

Väčšina položiek uvedená v internetovom obchode na webovej stránke je skladom, dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru, ktorý sa vyskladňuje ihneď, alebo najneskôr do 5 pracovných dní. Výnimočne sa však môže stať, že Vami objednaný tovar je momentálne vypredaný nielen u nás, ale nemá ho ani náš dodávateľ. V takom prípade Vás budeme v najkratšom možnom termíne o tejto situácii informovať.

Spôsob platby a doručenie - dobierka

Tovar, ktorý ste si vybrali zašleme na Vašu adresu Slovenskou poštou, a.s. a vy ho zaplatíte pri jeho prevzatí. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.


6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese sídla, emailu alebo faxu predávajúceho. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár dostupný na adrese: http://shop.metaxa.sk/pages/doprava-a-platba.  Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na Adresu na vrátenie tovaru Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu späť na adresu ŠAFY production SK, prevádzka: Nitra, Cabajská 10, 949 01 Nitra  („Adresa na vrátenie tovaru“) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar musí byť vrátený kupujúcim nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, tak v pôvodnom obale v stave a hodnote v akom kupujúci tovar prevzal.

Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody spôsobenej predávajúcemu. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátanie kúpnej ceny, s čím kupujúci súhlasí.


7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Ak nie je v zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. Tovar zasiela predávajúci kupujúcemu Slovenskou poštou, a.s. Úhrada sa vykoná pri prevzatí vo výške ceny tovaru.

V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho a zároveň je spôsob dopravy odlišný od spôsobov dopravy uvedených v týchto obchodných podmienkach, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočných náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade očividného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej doby sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Tovar v poškodenom obale dôrazne odporúčame nepreberať alebo vybaliť a skontrolovať v prítomnosti pracovníka prepravnej služby. Dĺžka záručnej doby nie je totožná s dĺžkou životnosti tovaru. Bežné opotrebovanie vzniknuté používaním výrobku nie je možné reklamovať ako vadu. Každá riadne podaná reklamácia (tovar je možné zaslať poštou na Adresu na vrátenie tovaru) bude predložená výrobcovi (alebo jeho zodpovednému zástupcovi) na posúdenie a v prípade oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený, alebo bude vykonaná jeho oprava v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia tovaru predávajúcim.

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záruka sa vzťahuje len na vady tovaru, ktoré sú jednoznačne spôsobené vadou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený používaním tovaru na iné účely, na aký je tovar určený.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli.


9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • adresa elektronickej pošty,
 • telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcim. Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných informácií a oznámení predávajúcim. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že vyššie uvedené súhlasy môže vo vzťahu k predávajúcemu kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. O poverení sprostredkovateľa predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho, ako dotknutú osobu. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho žiadať informácie a alebo žiadať aby vykonal úkony v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, napríklad (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o predávajúcom spracúvané; (ii) informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal osobné údaje; (iii) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (iv) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; (v) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; (vi) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Kupujúci, ktorého osobné údaje spracúva predávajúci môže taktiež podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade ak má podozrenie, že sa jeho údaje neoprávnene spracúvajú.


11. DORUČOVANIE

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Adresa elektronickej pošty kupujúceho je uvedená v užívateľskom účte kupujúceho.

Správa sa považuje za doručenú:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou – okamihom jej prijatia na server doručenej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom;
 • v prípade osobného doručovania či prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb -  prevzatím zásielky adresátom;
 • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie prevzatie zásielky (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať);
 • v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb - uplynutím desaťdňovej (10) lehoty od uloženia zásielky a uloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u poskytovateľa poštovných služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.


  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, kupujúci a predávajúci súhlasia, že ich vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a povolenia na predaj spotrebiteľského predaja liehu č. 527431100356.

  Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné nebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa k neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je verejne prístupná.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.8.2015 a k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke.